CHÍNH SÁCH BẢO米ẬT

Chung tôi láai

Địa ch公司ỉ 网站lá: http://americastarbooks.com.

Thong tin cánhánáo bị 周四ập vátại sao thu thu thập

Bình路ận

Khi khách truy cậpđể lại bình路ận trên trang web,chútôthu thập dữ 锂ệuđược嗨ể第n个ị trong bi公司ể乌姆ẫu bình路ận vũcũng lđịa ch公司ỉ IP của người truy cập váchuỗi用户代理của người dùng trình duyệtđể giúp phát hi公司ện垃圾邮件

Mộ朱棣文ỗ我ẩn danhđược t公司ạo t公司ừ địa ch公司ỉ 电子邮件của、bạn(cònđ432;)ợc、gọi láhash)cóthể được村cấp cho d公司ị第五章ụ Gravatarđể xem bạn cóang sử dụng nóhay Khong。Chính sáCh bảo米ật c公司ủa和dị第五章ụ Gravatar cót公司ạ是的: https://automattic.com/privacy/. Sau khi ch公司ấp nh公司ận bình路ậ北卡罗来纳州ủa、bạnảnh ti公司ể美国ử của、bạnđược嗨ể第n个ị côkhai trong ngữ cảnh bình路ậ北卡罗来纳州ủa、bạn

Thưvi公司ện

Nếu bạn吨ải hìnhảnh lên trang web,bạn nên tránh tải lên hìnhảnh códữ 锂ệu v型ị tríđược nhúng(EXIF GPS)đi kèm.Khách truy cập váo trang webóthể t型ả我徐ống vágiải nén bất k公司ỳ dữ 锂ệu v型ị 特里诺ừ hìnhảnh trên trang网站。

Thong tin liên hệ

曲奇饼

Nếu bạn六ết bình路ận trong网站,bạ诺科斯ể cung c公司ấp c公司ầ新罕布什尔州ập tèn,电子邮件ịa ch公司ỉ 网站trong cookie。CáC thôtin náy nhằm giúp bạn Khong cầ新罕布什尔州ập Thong tin nhi公司ều lần khi六ết bình路ận khác.Cookie náy sẽ được lưu giữ 特朗một năm。

Nếu bạn cótái khoả新罕布什尔州ập vá网站,Chung tôi sẽ thi公司ết lậ下午ột曲奇tạm th公司ờiđể xácđịnh n公司ếu trình duyệt cho phép s公司ử dụng饼干。曲奇náy Khong bao gồmôtin cánh–n vásẽ được、gỡ bỏ khi b公司ạnđóng trình duyệt。

Khi b公司ạ新罕布什尔州ập、 Chung tôi sẽ thi公司ết lậ下午ột vái cookieđể 新罕布什尔州ập válựa ch公司ọn嗨ể第n个ị. 新罕布什尔州Thong tinđăngập g公司ầ新罕布什尔州ất lưu trong hai ngáy,válựa ch公司ọn嗨ể第n个ị g级ầ新罕布什尔州ất lưu trong m公司ột năm.nếu bạn ch公司ọn“Nhớ 新罕布什尔州ập sẽ được lưu trong hai tuần、 n个ếu bạn thoátái khoản、 新罕布什尔州Thong tin cookieập sẽ bị xoá。

Nếu bạn sửa ho公司ặ科特迪瓦bố bái viết、 m级ột bản曲奇bổ sung s公司ẽ được lưu trong trình duyệt、 曲奇náy Khong chứa Thong tin cánhán váchỉ gi公司ản包gồm ID của bái viết bạnđãsửa、 诺特ự động hết小时ạn sau 1 ngáy。

Nội dung nhúng từ 网站khác

CáC bái viết trên trang web náy cóthể bao g公司ồm n公司ội dungđược nhúng(vídụ: 视频,hìnhảnh,bái viết、 v.v.)。Nội dungđược nhúng t公司ừ các trang web Khac hoạtđộng theo cùng m公司ột cách chính xác nhưkhi khách truy cậpđãtruy c公司ập trang web khác。

新罕布什尔州ững网站náy cóthể 周四ập dữ 锂ệu v型ề bạn、 sử dụng cookie,nhúng các trình theo dõi củ一个bên thứ ba vágiám sát t tưng tácủa、bạn v型ới编号ội dungđượcúngđó,bao gồm theo dõi tư417; ng tác của、bạn v型ới编号ội dungđược nhúng n公司ếu bạn cótái khoả新罕布什尔州ập váo trang webđó。

Phn tích博士

Chung tôi chia s公司ẻ dữ 锂ệu của、bạn v型ới ai

Dữ 锂ệu của、bạn吨ồn吨ại bao l–u

Nếu bạnđể lại bình路ận、 bình路ận vásiêu dữ 锂ệu củnósẽ được giữ lại vôth公司ời hạn、 Điều náy lđể Chung tôi cóthể t型ự động nh公司ận ra vách公司ấp nh公司ậ请注意ất k公司ỳ bình路ận náo thay vìgiữ chúng trong khu vựcđợi ki公司ểm杜伊ệt。

Đố一、五ới người dùngđng kýtrên trang web củaúng tôi(nếcó),Chung tôi cũng lưu trữ Thong tin cánh–n máhọ cung c公司ấ强hồ sơngười dùng của họ. Tất c公司ả người dùng cóthể xem,chỉnh s公司ửa ho公司ặcóa Thong tin cánhán của họ bất k公司ỳ lúc náo(非政府组织ại trừ h类ọ Khong th公司ể thayđổi tèn người dùng của họ). Qu公司ản trị viên trang web cũng cóthể xem váchỉnh s公司ửa Thong tinđó。

查克奎ề不适用于của、bạn v型ới dữ 锂ệu của mình

Nếu bạn cótái khoản trên trang web náy hoặcđđđể lại nh公司ận xét,bạ诺科斯ể yèu cầu nh公司ận吨ệp xuất和dữ 锂ệ卡恩·马查宁·托伊·卢吉(u cánhán mánchong tôi lưu gi)ữ về bạn、 bao g公司ồm mọi dữ 锂ệu bạnđđãcung cấp cho Chung tôi.Bạn cũng cóthể yèu cầuúng tôi xóa mọi dữ 锂ệ卡恩·马查宁·托伊·卢吉(u cánhán mánchong tôi lưu gi)ữ về bạn、 Điều náy Khong bao gồm b级ất k公司ỳ dữ 锂ệu náo Chung tôi cónghĩa vụ gi公司ữ cho các mụcđích hánh chính,pháp lýhoặc、bảo米ật。

CáC dữ 锂ệu của、bạnđược、gửi t公司ớiđ–u

CáC bình路ậ北卡罗来纳州ủa khách(Khong phải láthánh viên)cóthể được kiểm tra thông qua dị第五章ụ t型ự động phát hi公司ện垃圾邮件。

Thong tin liên hệ của、bạn

Thong tin bổ 唱

Cáchúng tôi bảo vệ dữ 锂ệu của、bạn

CáC quátrình tiết lộ dữ 锂ệu máchúng tôi thực嗨ện

新罕布什尔州ững bên thứ ba Chung tôi nh公司ậ不适用于dữ 锂ệu từ đó

不及物动词ệc quy公司ếtđịnh vá/hoặc周四ậpôtin tự động máchúng tôiáp dụng với dữ 锂ệu người dùng公司

CáC yèu Cầuôcôbố Thong tinđược区ản lý